Rettungshunde-Arbeit fordert mentale Stärke

Interview mit IRO Beurteiler Engels Cortés

Autor: Daniela Rupp
Fotos: Engels Cortés